អំពីយើង

Southeast Asia Television (SEATV) is a media enterprise, having its establishment at the primary of the year 2010. With its own satellite and 152-heighted antenna tower, SEATV makes its broadcasting from Phnom Penh with 20 kilowatts capacity granted under the license of Ministry of Information. SEATV is a twenty-four hour and daily commercial broadcaster within the nationwide coverage and across oversea. SEATV also has a substantial location and studio. In partnership, SEATV is erected under the umbrella of the University of Cambodia with International linkages and support. Through cable TVs, DTV, One TV etc… viewers can watch SEATV.
 

» SEATV has an extensive coverage area covering 25 provinces/cities in the Kingdom of Cambodia, and spreading across other countries around the world via its IPTV. Moreover, the 152m height-tower, stationed at Veal Sbov, was renewed its broadcasting with the capacity of 20 Kilo Watt, enabling viewers who live in 160Km far from Phnom Penh to watch SEATV clearly and easily.
 

» With Internet Protocol Television (IPTV), viewers can watch live programs of SEATV and SEA Radio FM 106 MHz on internet via their smartphone, iPad, iPhone, Android 2.3 and set-top-box at everywhere, anytime and around the world. To watch IPTV, please go to the link as below: www.seatv.com.kh or direct link http://seatv.com.kh/second/Live/2/4.

  អាសយដ្ឋាន:

ភូមិស្លែងរលើង សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

លេខទូរសព្ទ : (+៨៥៥)២៣ ៩៩៥ ១០៨
អ៊ីម៉ែល: info@seatv.com.kh
ម៉ោងធ្វើការ : ៨:០០ព្រឹក - ១0:00យប់

  ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SEATV