បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា គណៈប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិក្វាងស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍-វិទ្យូអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ ។

បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា គណៈប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិក្វាងស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍-វិទ្យូអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ ។

Sub Station


Contact Us


Address:  Sleng Roleung Village, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

Phone: (+855)23 995 108

Email: info@seatv.com.kh

Partner Logo


seatv sponosor sea radio

Follow SEATV