គណៈប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិក្វាងស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន អញ្ជើញ ទស្សនកិច្ច និងបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នា លើកម្មវិធី ៣ បូកមួយ ជាមួយសាកល វិទ្យាល័យកម្ពុជា

គណៈប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិក្វាងស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន អញ្ជើញ ទស្សនកិច្ច និងបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នា លើកម្មវិធី ៣ បូកមួយ ជាមួយសាកល វិទ្យាល័យកម្ពុជា

Sub Station


Contact Us


Address:  Sleng Roleung Village, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

Phone: (+855)23 995 108

Email: info@seatv.com.kh

Partner Logo


seatv sponosor sea radio

Follow SEATV