ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ គឹមហួន ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយក្រុងច្បារមនប្រកាសផ្តល់អាហាររូបករណ៍ចំនួន២០០កន្លែងដល់គ្រូបង្រៀន នៅក្រុងច្បារមន

Dr. Kao Kim Hourn at Kampong Spue 01 04 2017

Sub Station


Contact Us


Address:  Sleng Roleung Village, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

Phone: (+855)23 995 108

Email: info@seatv.com.kh

Partner Logo


seatv sponosor sea radio

Follow SEATV